Start Nieuwe Beginnerscursus Januari 2021. ( Bij voldoende aanmeldingen) Info onder knop " Beginnerscursus"

We proberen tijdens oefeningen zo goed mogelijk de werkelijkheid te benaderen, hierdoor komen we regelmatig op " vreemde " plaatsen terecht.

Bv. Slooppanden, wrakken van auto's, schepen, Chemische bedrijven, etc.

Om onszelf en de hulpverleners niet in gevaar te brengen houden we enkele regels in acht.

 

Aandachtspunten oefening / les


Breng uzelf niet in gevaarlijke situaties. Neem voldoende maatregelen t.b.v. eigen veiligheid en die van anderen.

Kijk altijd of er een ' ontsnappingsweg' is voor u en anderen om uit een gevarenzone weg te komen.

 

Ga niet zonder meer in een met rook gevulde ruimte zitten of liggen! Ga na waardoor de rook wordt veroorzaakt. 

Ook oefenrook is schadelijk!! Ga niet zonder toereikende adembescherming in een rookruimte zitten of liggen.

 

Kijk uit voor bepaalde ensceneringen zoals bv. glasscherven, stukken ijzer, scherpe voorwerpen etc.

 

Laat u niet zonder meer gebruiken als drenkeling. Denk aan gevaar voor onderkoeling!

Sta erop dat er ook voor u speciale beschermende kleding is om u hiertegen te beschermen.

 

Kijk uit bij brandweeroefeningen. Bij bewusteloze slachtoffers kunnen brandweerlieden per ongeluk tegen uw hoofd schoppen.

Ga niet achter een deur liggen. Let op bij het vervoer door een brandweerman dat zijn persluchtmasker niet tegen onzacht tegen je hoofd aankomt.

 

Gebruik geen huid-onvriendelijke grime-materialen. Controleer zorgvuldig vooraf of u ertegen kunt, zo niet gebruik dan een alternatief materiaal.

Lees altijd vooraf de etiketten op flesjes en potjes.

 

Pas op voor het inademen van giftige dampen  bv. bij het branden van lijm voor derdegraads brandwonden.

 

Neem geen capsules met bloedpoeder of ander grime-materiaal in uw mond als u niet zeker weet of het goedgekeurd is.

 

Gebruik geen huid-onvriendelijke stoffen zoals terpentine, wasbenzine, etc. om grime te verwijderen.

 

Let erop dat de eerstehulpverlener geen vloeistof, suiker(klontjes) of andere voorwerpen in uw mond stopt tijdens het uitbeelden van bewusteloosheid. 

Maak afspraken met arts-docent / instructeur dat er tijdig ingegrepen wordt.

 

Laat niet toe dat de eerstehulpverlener de handgreep van Heimlich toepast. Enkel plaatsbepaling en manier van doen mag hij laten zien.. echter niet uitvoeren.

 

Zorg ervoor dat bij vervoer over een trap, uit een toren etc. altijd iemand aanwezig is die de veiligheid tijdens het vervoer in de gaten houdt.

 

Controleer vóór aanvang les / oefening of de hulpverleners op de hoogte zijn van het codewoord " NO PLAY ".

 

Aandachtspunten na de les

 

Deponeer al het afval na afloop in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Laat de grimeerruimte en de wasplaats schoon achter. Verwijder zonodig bloedsporen of ander grime-materiaal.

Plaats alle gebruikte ensceneringsmaterialen na afloop weer terug op de plaats waar u deze heeft gehaald.

Niet roken op plaatsen waar dit niet is toegestaan. Dus ook niet in de aangewezen grimeruimte.

 

Stoornissen / letsels die een lotusslachtoffer NIET mag uitbeelden

 

1. Hyperventilatie

Het uitbeelden hiervan kan hyperventilatie veroorzaken. Ook het intensief in- en uitademen bij bepaalde uitbeeldingen ( overstuur,dreigende flauwte) moet worden achterwegen gelaten, ook hiermee kan hyperventilatie worden opgeroepen.

 

2. Oogletsels  

Lotusslachtoffers moeten zeer alert zijn bij het uitbeelden van oogletsels. 

Hoewel het grimeren en uitbeelden hiervan zeer spectaculair kan zijn, moet de gevaren niet worden onderschat.

Het is beslist niet toegestaan om bepaalde middelen zoals glycerine, uiensap, kunstbloed etc. in het oog aan te brengen om welk effect ook te bereiken.


 3. Flauwvallen 

Vanuit een staande positie of een stoel is af te raden, dit omdat u zich makkelijk kan bezeren aan armen, benen etc.

 Zittend op een stoel, onderuit tegen de leuning van de stoel zakken is het veiligst.


4. Het maken van echte letsels 

Het is verboden om echte letsels te maken zoals bv. een snijwondje of het schroeien van haren.


Eerste hulp die schade kan toebrengen aan de gezondheid van een lotusslachtoffer.


1. Verslikking

Het slaan tussen de schouderbladen evenals het toepassen van de handgreep van Heimlich mag niet worden uitgevoerd bij een lotusslachtoffer.

Het is voldoende als de plaats waar geslagen moet worden en de vuist moet worden geplaatst wordt aangegeven.


2. Het voelen van de halsslagader

Controle bloedsomloop geschiedt door het voelen aan de halsslagader ( wordt niet meer ehbo, bhv toegepast)

Bij foutieve uitvoering hiervan kan het lotusslachtoffer een sterk vertraagde hartslag en zelfs een hartstilstand krijgen.

Het is daarom af te raden om het voelen van de halsslagader toe te staan.


3. Het in stabiele zijligging brengen van een bewusteloos slachtoffer

Het omhoog brengen van een arm langs het hoofd en het opvangen van het hoofd vragen bijzondere aandacht van het lotusslachtoffer.  Bij te ruwe uitvoering van deze handelingen kan dit pijnlijke gevolgen hebben voor het slachtoffer.

Daarom steeds bedacht zijn op een ruwe behandeling en in ernstige gevallen het spel onderbreken.

Het is ontoelaatbare om tijdens het uitbeelden van bewusteloosheid een voorwerp of vloeistof in de mond te nemen.

Zodra er door de hulpverlener water, suiker etc. in de mond van het slachtoffer wordt gestopt moet onmiddellijk met acteren worden gestopt.


4. Ondersteunend verplaatsen

Als de hulpverlener langer is dan het slachtoffer of als de ondersteuning niet op de juiste manier gebeurt, hangt het slachtoffer met het volle gewicht aan de arm die om de nek van de hulpverlener ligt. Aan te raden is dan onmiddellijk te stoppen  en zelf of in overleg met de docent / instructeur correcties aan te brengen.


5. Vervoeren van slachtoffers

Zowel tijdens het opbinden van een slachtoffer op een draagbaar, als bij het naar beneden takelen via trap, van een grote hoogte etc. moet worden nagegaan of er een deskundige aanwezig is die kan ingrijpen als er iets misgaat.


NO PLAY


Ga na of alle hulpverleners op de hoogte zijn van het codewoord " no play". Weten zij dat aan een bewusteloos slachtoffer dat niet uit de bewusteloosheid bijkomt moet worden gevraagd of het " no play" is. Als het SO niet antwoord mag worden geconcludeerd dat er geen sprake meer is van acteren, maar dat het om een echt slachtoffer gaat.