Start Nieuwe Beginnerscursus Januari 2021. ( Bij voldoende aanmeldingen) Info onder knop " Beginnerscursus"

Afschaffing het examen Simulatieslachtoffer en de nieuwe opzet van het examen Lotus.

Achtergrond

Op verzoek van de Lotusverenigingen is enige jaren geleden de tweejarige opleiding tot Lotus in tweeën gedeeld. Twee van de vier examenonderdelen werden halverwege het totale traject in het nieuwe examen Simulatieslachtoffer ondergebracht. Daarmee werd beoogd op het Lotusexamen de onderdelen ontwerpen en ensceneren beter tot hun recht te laten komen.

Al na het eerste examen in 2010 kwamen er verzoeken om dit tussenexamen af te schaffen met name vanwege extra kosten en examenstress. Het Oranje Kruis stelde zich op het standpunt dat een dergelijk besluit beleidsvoorbereiding behoefde en daarom pas met ingang van het cursusjaar 2012-2013 aan de orde kon zijn. Ter voorbereiding van de besluitvorming heeft Het Oranje Kruis in februari 2012 met een enquête de mening van de directbetrokkenen gepeild. De enquête is gestuurd naar alle directbetrokkenen: bestuursleden van de lotuskoepels, Lotus examinatoren, Lotus instructeurs en allen die het examen Simulatieslachtoffer hebben afgelegd.

Enkele resultaten van de enquête

 •  In totaal zijn 134 personen benaderd. Er zijn 92 vragenlijsten terugontvangen.

 •  Vergelijking van de duur van de cursus oude stijl en nieuwe stijl. Deze vraag is

   door 76 van de 92 respondenten beantwoord. 22% van degenen die deze vraag hebben beantwoord, geeft aan dat in de     cursus nieuwe stijl iets is toegevoegd in vergelijking met de oude cursus. De cursus is (iets langer en) iets intensiever.

 • Verdeling van de onderdelen (ontwerpen, ensceneren, grimeren en acteren) over de lesstof. Ook deze vraag is door 76 van de respondenten beantwoord. 45% van hen is van mening dat alle onderwerpen in beide trajecten behandeld worden. 28% geeft aan dat grimeren en acteren meer aan de orde komt in de lessen voorafgaand aan het examen Simulatieslachtoffer en dat het ontwerpen en ensceneren daarna meer aan de orde komt.

 • De vraag welke onderdelen na het examen Simulatieslachtoffer in de lessen terugkomen is door 29 van de 92 ondervraagden beantwoord. Van hen geeft 90% aan dat alle onderdelen sowieso terugkomen.

 • 79 respondenten beantwoordden de vraag of het noodzakelijk is bij het examen Lotus grimeren en acteren gedeeltelijk of geheel opnieuw toetsen.. 51% vindt dat inderdaad noodzakelijk. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn dat de grime goed moet zijn en dat “alles bij elkaar hoort”.

 • Op de vraag of het examen Simulatieslachtoffer een zinvol tussenstation is hebben 60 van de 92 respondenten geantwoord. van hen vindt 94% het geen zinvol tussenstation. Dat is bijna 65% van het totale aantal respondenten.

  Conclusies

  Uit de resultaten blijkt dat de overgrote meerderheid van de respondenten voor afschaffing van het examen Simulatieslachtoffer is. Verdere analyses waarbij naar de standpunten van verschillende deelpopulaties is gekeken, voegden aan deze conclusie niets toe.
  Op basis van deze informatie heeft het College van Deskundigen het Management Team van Het Oranje Kruis positief geadviseerd over het voorgenomen besluit om het examen Simulatieslachtoffer af te schaffen. Om te waarborgen dat de onderdelen ontwerpen en ensceneren een volwaardige plek in het examen Lotus kunnen krijgen, wordt de opzet van het nieuwe examen Lotus als volgt:                                                                                                                                                                                 

   

  1  Examenonderdeel ontwerpen, ensceneren en acteren bewusteloosheid

  2  Examenonderdeel grimeren en acteren shock

  3a.  Examenonderdeel ontwerpen en ensceneren verplicht letsel

  3b.  Examenonderdeel grimeren en acteren verplicht letsel

Elk examen onderdeel duurt één uur. Elke kandidaat wordt door twee verschillende examenteams beoordeeld. De onderdelen 1 en 3 worden door het ene en 2a en 2b door het andere team beoordeeld. Deze wisseling is bedoeld om de objectiviteit/intersubjectiviteit van de beoordeling te optimaliseren.

Deze nieuwe opzet van het examen Lotus gaat per 1 september 2012 in. Overgangsregeling: Diegenen die het Diploma Simulatieslachtoffer hebben behaald en het Lotusexamen nog moeten doen, krijgen ontheffing voor examenonderdeel 2.